Hoofdstuk 17

 

HET DRIEVOUDIG GELOOF

 

 1. Arjuna zei: O Krishna, iemand die zich niet aan de beginselen der Schrift[1] houdt, maar op eigen wijze aanbidt, waar bevindt hij zich? Is hij in goedheid[2], in hartstocht[3] of in onwetendheid[4]?

 

DE DRIE TYPEN VAN GELOOF

 

 1. De Heer Krishna zei: Naar gelang de geaardheden der natuur waarin de belichaamde ziel zich bevindt, kunnen er drie vormen van geloof voorkomen – in goedheid, hartstocht of onwetendheid. Hoor nu hieromtrent.
 2. O Arjuna: Naar gelang men beïnvloed wordt door de verschillende geaardheden der natuur, ontwikkelt men een bepaalde vorm van geloof. Het levend wezen wordt geacht een vorm van geloof aan te hangen die overeenkomt met de mate waarin het door geaardheden is beïnvloed[5].
 3. Personen in de geaardheid goedheid aanbidden de hemelse heersers; personen in de geaardheid hartstocht aanbidden demonen; en personen in de geaardheid onwetendheid aanbidden  de schimmen der afgestorvenen en troepen van elementalen[6].

5-6.            Degenen die ernstige onthoudingen naleven en boete doen welke niet in de Schriften worden aanbevolen en dit uit trots, geldingsdrang, lust en gehechtheid, die door hartstocht gedreven worden en zowel hun lichaamsorganen als de Superziel die in ze woont martelen, dienen beschouwd te worden als demonen.

 

DE DRIE TYPEN VAN VOEDSEL

 

 1. Zelfs het voedsel dat iedereen nuttigt is van drievoudige aard, overeenkomstig de drie geaardheden der materiële natuur. Hetzelfde geldt voor offers, boetedoening en barmhartigheid. Hoor nu het onderscheid.
 2. Het voedsel, dat vitaliteit, energie, kracht, gezondheid, blijmoedigheid en opgewektheid ten goede komt, dat heerlijk en aangenaam smaakt, voedzaam en lekker is, dat hebben de mensen graag die de geaardheid goedheid naleven.
 3. Mensen in de geaardheid hartstocht verlangen voedsel, dat bitter, zuur, zout, zeer heet, pikant, droog en brandend scherp is en dat pijn, leed en ziekte veroorzaakt.
 4. Wat oudbakken, verschaald, rottend en bedorven is, overschoten restjes en onrein voedsel is wat onwetende mensen graag eten[7].

 

DE DRIE TYPEN VAN OFFERS

 

 1. Van alle offers dat plichtsgetrouw en volgens schriftuurlijke bepalingen gebracht wordt, zonder dat men er beloning voor verwacht, behoort tot de geaardheid goedheid.
 2. Weet dat het offer, dat gebracht wordt met het oog op de vruchten van handeling en ook inderdaad ter wille van eigen glorie, tot de geaardheid hartstocht behoort, O Arjuna.
 3. Het offer dat tegen de Schriften ingaat en waarbij geen geestelijk voedsel wordt verdeeld, geen gezangen worden gezongen en geen giften geschonken aan de priesters, en dat zonder geloof wordt gebracht – dat offer behoort tot de geaardheid onwetendheid[8].

 

ASCESE[9] IN GEDACHTE, WOORD, EN DAAD

 

 1. Eerbetoon aan hemelse heersers, de priesters, de goeroe en de wijze; alsook zuiverheid, oprechtheid, celibaat, en geweldloosheid; noemt men de ascese van het lichaam[10].
 2. Het gesproken woord, dat geen ergernis wekt, dat waar, aangenaam en weldadig is, en de gewoonte de schriften te bestuderen, noemt men de ascese van de spraak.
 3. Rust, eenvoud, ernst, zelfbeheersing en zuiverheid van denken noemt men mentale ascese.

 

DE DRIE TYPEN VAN ASCESE

 

 1. Deze drievoudige ascese (in gedachte, woord en daad), beoefend door yogi’s die geen materiële gewin nastreven, maar voldoening vinden in het verhevene geloof, behoort tot de geaardheid goedheid[11].
 2. De ascese, die beoefend wordt met het doel respect roem en verering te winnen, en ter wille van het uiterlijk vertoon, noemt men hartstocht. Ze zijn onbestendig en kortstondig.
 3. De ascese, die men, uit onverstand met zelffoltering gepaard, beoefend of met het doel iemand anders te doden of te kwetsen, noemt men onwetendheid.

 

DE DRIE TYPEN VAN NAASTENLIEFDE

 

 1. Het geschenk welke gegeven wordt uit plicht, te juister tijd en plaats, aan iemand die het waard is, zonder dat men er iets voor terug verwacht, wordt beschouwd als barmhartigheid in de geaardheid goedheid.
 2. Dat wat gegeven wordt met het doel er iets voor in de plaats te ontvangen of in de verwachting van de vruchten van handeling, of met tegenzin, wordt beschouwd als zijnde de geaardheid hartstocht.
 3. De aalmoes, die niet op de juiste plaats en tijd en aan de verkeerde personen wordt geschonken, met geringschatting en minachting, behoort tot de geaardheid onwetendheid.

 

DE DRIEVOUDIGE NAAM VAN GOD

 

 1. Sedert het begin der schepping zijn de drie lettergrepen ‘Aum Tat Sat’ gebruikt om de Verhevene Absolute Waarheid[12] aan te duiden. Hiermede werden Brahmanas, Vedas en offeranden gewijd[13].
 2. Daarom worden de offeranden, giften en ascese, zoals deze voorgeschreven zijn in de schriften, steeds door de kenners van het eeuwige Brahman ingeleid met het uitspreken van het woord “Aum”.
 3. De zoekers naar verlossing verrichten verschillende types van offer, naastenliefde en ascese door “Hij is alles[14]” uit te spreken, zonder daarom een beloning te verwachten[15].
 4. Het woord “Waarheid[16]” staat voor  Realiteit en goedheid. Het woord Waarheid wordt eveneens voor een  gunstige handeling aangehaald, O Arjuna[17].
 5. Standvastigheid in het verrichten van offers, naastenliefde, en ascese worden ook Waarheid genoemd. Ongehechte dienstbaarheid voor de zaak van de Verhevene wordt ook als Waarheid bepaald[18].
 6. Alles wat men zonder geloof[19] verricht – ongeacht het offer, naastenliefde, ascese of eender welke andere handeling is nutteloos. Het heeft geen waarde hier en in het hiernamaals, O Arjuna[20].

 

In de Upanishads, genaamd de heilige Bhagavad Gîtâ, in de wetenschap van de Allerhoogste Geest, in het boek van devotie, in de samenspraak tussen Sri Kŗşna en Arjuna, staat aldus het zeventiende hoofdstuk, genaamd                                                      “Het Drievoudig Geloof ”.

 

Gîtâ Woord-en tekstverklaring

                                      [1] Sastra-vidhim: de regelen der Schrift.

[2] Sattvam: in goedheid. Sattva: harmonie, evenwichtigheid, inzicht; een van de drie gunas, het vermogen om te zien en waar te nemen.

[3] Rajah: in hartstocht.

[4] Tamah: onwetendheid.

[5] Men kan in elke inspanning succes boeken indien men in een vaste beslissing volhardt (MB 12.153.116). Een persoon die met een gezuiverd gemoed om het even wat begeert, hij ontvangt de voorwerpen. (MuU 3.01.10). De doener van goede werken wordt goed, en de doener van het slechte wordt slecht. Men wordt deugdzaam door deugdelijke daden, en verdorvenheid door gelijke daden (BrU 4.04.05). Men wordt datgene men steeds sterk in gedachten houdt; wat de motieven ook mogen zijn, zoals ontzag, vrees, jaloersheid, liefde of zelfs haat (BP 11.09.22) Men ontvangt steeds waar men er naar uitkijkt – bewust of onbewust. De gedachten (het denken) leiden tot handelen, handelen wordt vlug een gewoonte, en de gewoonte leidt tot succes wat de inspanning ook zijn mag, als door een passie gedreven. Wordt gepassioneerd in hetgeen ge wilt bereiken. Passie ontwaakt slapende krachten in ons.

 

Wij zijn de producten van onze eigen gedachten en begeerten, ook onze eigen architect. Gedachten bouwt onze toekomst. Wij worden hetgeen wij denken. Er is een grote kracht in onze gedachten om negatieve en positieve energie rondom naar ons te trekken.  Waar een wil is, is ook een weg. We zouden edele gedachten moeten herbergen, daar gedachten daden voorafgaan. De gedachten controleren onze fysische, mentale, financiële, zowel als onze geestelijke welzijn. Laat nooit eender welke negatieve gedachte of twijfel indringen. Alhoewel we heel veel kracht ter onze beschikking hebben, toch de ironie dat wij falen deze te gebruiken. Indien men het gewenste niet verkrijgt, is men voor geen honderd percent toegewijd. Men is de oorzaak van al hetgeen ons voorkomt. Men kan het beste van het leven niet verlangen, wanneer we zelf ons best niet doen. Succes is bereikt langs een reeks goede voorziene stappen die traag en met volharding zijn ondernomen.  Stephen Covey zei: “De beste manier om uw toekomst te voorspellen is deze te creëren.” Elke grote succesvolle daad was vroeger als onmogelijk geacht. Onderschat nooit de potentiële mogelijkheden en de kracht van de menselijke geest en gemoed.  Vele boeken werden geschreven en gemotiveerde programma’s ontwikkeld voor de praktische toepassing van deze krachtige en eenvoudige Gîtâ mantra.

(Dr. Ramananda Prasad)

[6] Natuurgeesten.

[7] De zuiverheid van het gemoed is het gevolg van zuiverheid van voeding. De Waarheid wordt aan een zuiver gemoed openbaart. Men wordt van alle slavernij bevrijdt na de Waarheid te hebben aangenomen (ChU 7.26.02). Gokken, intoxicatie, onwettige seksuele relaties, en vlees eten is een natuurlijke negatieve neiging van de menselijke wezens, maar zich van deze vier activiteiten distantiëren is waarlijk goddelijk. Men moet deze vier zonde pilaren trachten te vermijden (BP.1.17.38). Zich onthouden van vlees eten is vergelijkbaar met het verrichten van honderd heilige offers (MS 5.53-56).

(Dr. Ramananda Prasad)

[8] Een geestelijke discipline of offer is niet compleet zonder een mantra, en een mantra is niet volledig zonder geestelijke discipline (DB 7.35.60). (Dr. Ramananda Prasad)

[9] Of, ‘strengheid’. Het woord ‘boetedoening” wordt in vertalingen ook veel gebruikt, en staat voor ‘ascese’.

[10] Vertaald naar R.P.: “The worship of celestial controllers, the priest, guru, and the wise; purity, honesty, celibacy, and non-violence; these are said to be the austerity of deed.” (17.14)

[11] Geweldloosheid, waarheid, vergiffenis, vriendelijkheid, de controle van het gemoed en de zinnen worden door de wijze als ascese beschouwd (MB 12.79.18). Er kan geen zuiverheid van woorden en daden zijn, zonder zuiverheid in gedachten. (Dr Ramananda Prasad)

[12] Brahman.

[13] Anders vertaalt: “Sedert het begin der schepping zijn de drie lettergrepen ‘Aum Tat Sat’ gebruikt om de Verhevene Absolute Waarheid  aan te duiden. Ze werden door de Brahmanas tijdens het reciteren van Vedische gezangen en tijdens offerrituelen ten gehore gebracht om de Verhevene voldoening te schenken.”

[14] Betekent ‘tat’, uitgesproken ‘dat’.

[15] Vertaald naar R.P.: “The seekers of salvation perform various types of sacrifice, charity, and austerity by uttering, "He is all" without seeking a reward.” (17.25)

[16] “Sat”.

[17] Vertaald naar R.P.: “The word "Truth" is used in the sense of Reality and goodness. The word Truth is also used for an auspicious act, O Arjuna.” (17.26)

[18] Vertaald naar R.P.: “Faith in sacrifice, charity, and austerity is also called Truth. The selfless service for the sake of the Supreme is verily termed as Truth.” (17.27)

[19] “Geloof en vertrouwen” is identiek daar het ene niet zonder het andere gaat.

[20] Vertaald naar R.P.: Whatever is done without faith ¾ whether it is sacrifice, charity, austerity, or any other act ¾ is useless. It has no value here or hereafter, O Arjuna.” (17.28)